Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học

Đăng vào 05/09/2022 16:07

Ngày 05/9/2022, Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức phiên họp ra mắt các thành viên Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục, thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; thông qua kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật Hà Nội tại phiên họp

Tham dự Phiên họp có: TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học; TS. Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học; TS Bùi Đăng Hiếu - Trưởng Phòng Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí, Trưởng ban thư ký và các thành viên trong Hội đồng.

Mở đầu cuộc họp, TS. Lê Đình Nghị phát biểu chỉ đạo và quán triệt về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đồng thời công bố Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật Hà Nội.

TS Bùi Đăng Hiếu - Trưởng Phòng Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí đã báo cáo dự thảo Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục chi tiết với 12 nhiệm vụ cụ thể được tiến hành trong 16 tuần, không có thời gian dự phòng.

Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục thảo luận về Dự thảo Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục. Sau khi nghe các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá thảo luận và cho ý kiến, Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị nhất trí với việc mỗi 1 nhóm chuyên trách chỉ có từ 4-5 người và các thành viên Hội đồng cần phải được tập huấn kĩ càng. Bên cạnh đó, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí cần bổ sung thêm nội dung về nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng, xác định vai trò của các đơn vị có liên quan trong việc cung cấp minh chứng và chi tiết hóa nguồn lực tài chính, nguồn lực bên trong, bên ngoài.

Kết luận tại phiên họp, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên lưu ý một số nội dung như sau: Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội có vai trò định hướng, trong đó Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí là đơn vị tham mưu, các nhóm chuyên trách sẽ quyết định trong việc hoàn thiện báo cáo. Cần điều chỉnh lại thành viên các nhóm chuyên trách và bổ sung thêm 2 nhóm: Nhóm thẩm định báo cáo (nhóm 8) và nhóm khảo sát (nhóm 9). Bên cạnh đó, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí cần rà soát lại toàn bộ tài liệu của chu kì 1, chu kì 2 để tận dụng những nội dung từ các lần kiểm định trước và phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán dự thảo kinh phí hoạt động, xây dựng dự toán chi tiết.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên kết luận tại phiên họp